Koshi-waza ou Technique de hanches

 
UCHI-MATA par FFJudo                                                                                       HARAI-GOSHI par FFJudo

 
KOSHI-GURUMA par FFJudo                                                                                 O-GOSHI par FFJudo

 
TSURI-GOSHI par FFJudo                                                                                    TSURI-KOMI-GOSHI par FFJudo

 
UCHI-MATA par FFJudo
                                                                                        USHIRO-GOSHI par FFJudo