Ashi-waza ou Techniques de jambes

 
ASHI-GURUMA par FFJudo                                                                                   KO-SOTO-GARI par FFJudo

 
HARAI-TSURI-KOMI-ASHI par FFJudo                                                                     HIZA-GURUMA par FFJudo

 
KO-SOTO-GAKE par FFJudo                                                                                   KO-UCHI-GARI par FFJudo

 
O-GURUMA par FFJudo                                                                                         OKURI-ASHI-BARAI par FFJudo

 
O-SOTO-GARI par FFJudo                                                                                     O-SOTO-GURUMA par FFJudo

 
O-UCHI-GARI par FFJudo                                                                                     SASAE-TSURI-KOMI-ASHI par FFJudo


UCHI-MATA par FFJudo